MR / GMR

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad heeft het recht alle zaken te bespreken die de school betreffen. Het bevoegd gezag (het schoolbestuur) is verplicht de nodige informatie te verstrekken. In een aantal gevallen is het bevoegd gezag verplicht de MR te laten meebeslissen. De raad heeft dan instemmingsrecht. In een aantal andere gevallen geldt dat het bevoegd gezag de MR om advies moet vragen. Deze zaken staan beschreven in de Wet op medezeggenschap in het onderwijs. Namens het bevoegd gezag onderhoudt de directeur van school meestal de contacten met de MR. De MR vergadert 8 tot 10 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen. Zij hebben geen stemrecht. De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie teamleden voor in principe 3 jaar.

De samenstelling van de MR voor dit jaar is:

Personeelsgeleding:
Gerda van Lieshout
Marloes Cox

Oudergeleding:
Gülsun Öner
Elif Payas
Zeynep Aydogan

Tijdens de tweede bijeenkomst van de MR doen de zittende MR-leden verslag van hun activiteiten over het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar. Ook worden de financiën van vorig jaar gecontroleerd. Daarna wordt de begroting bekendgemaakt. Daarin staat hoe we de ouderbijdrage dit jaar gaan besteden. Tevens wordt dan de hoogte van de ouderbijdrage besproken. Alle ouders krijgen een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Hier vindt u het reglement van de medezeggenschapsraad.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Van een aantal salto-scholen heeft een ouder of een teamlid zitting in de GMR. Deze mensen worden afgevaardigd om daar samen met GMR-collega’s van andere SALTO-scholen te spreken over zaken die voor meerdere scholen of voor de hele vereniging belangrijk zijn. Ook hier geldt instemmings- en adviesrecht.