Het onderwijs op De Driesprong

Binnen SALTO-school De Driesprong wordt momenteel in 6 groepen lesgegeven door 10 leerkrachten. Daarnaast heeft de school een directeur, een intern begeleider, een VVE-coördinator, een ICT-coördinator, een vakdocent gym, een administratief medewerker en een beheerder gebouw (conciërge).

Binnen de groep hanteert de leerkracht verscheidene werkwijzen die aansluiten bij de mogelijkheden van de kinderen. De instructie is in eerste instantie klassikaal, in een stamgroep op niveau. We doen recht aan de eigen aanleg en ontplooiing van de kinderen door de instructie aan te passen als het tempo of het niveau van leren hierom vragen. Als een kind vastloopt op een bepaald vakgebied, bestaat de mogelijkheid van extra begeleiding. Tijdens het werken aan de weektaak kan gedifferentieerd worden: een kind kan zelf zijn tijd plannen, een kind kan met een medeleerling samenwerken, een leerkracht kan extra hulp geven of de instructie herhalen, een kind kan verdiepings- of verrijkingsstof krijgen. De interne begeleider coördineert en adviseert betreffende de zorg en begeleiding voor alle leerlingen en bespreekt met de groepsleerkrachten de mogelijkheden om extra hulp aan leerlingen aan te bieden.

Wanneer een kind zich onvoldoende ontwikkelt (emotioneel, motorisch, sociaal en/of cognitief), is het mogelijk een jaar extra in een groep te blijven. Deze beslissing wordt alleen genomen wanneer de kans groot is dat het ten goede komt aan het zelfvertrouwen van het kind en als daarna de prestaties ook een stuk beter zullen zijn. Dit kan bijvoorbeeld zinvol zijn aan het eind van groep 2, als duidelijk is dat een kind nog niet toe is aan het succesvol doorlopen van groep 3.

De school heeft ook aandacht voor kinderen die meer aankunnen dan de reguliere methodes bieden aan leerstof. De groepsleerkrachten houden dit scherp in de gaten en reageren daarop met gerichte actie door de leerlingen extra uitdaging te bieden in opdrachten of leerstof.

Om te zorgen dat we de onderwijskwaliteit halen die we nastreven hebben we een systeem voor kwaliteitszorg. Onze kwaliteitszorg is systematisch, integraal en cyclisch. Dit houdt in dat wij volgens een vast systeem en via een bepaalde regelmaat, verschillende aspecten van de schoolontwikkeling evalueren en daarbij meerdere geledingen van de school betrekken. Onze school maakt, net als alle SALTO-scholen, gebruik van het kwaliteitsinstrument WMK (Werken Met Kwaliteit).

Ons beleid is gericht op acties, handelingen die de kwaliteit van het onderwijs daadwerkelijk verhogen. We maken daarbij onderscheid in

  • het primair proces: hoe ontwikkelen kinderen zich en hoe leren ze het best in schoolverband, hoe kun je dat proces als professionals beïnvloeden of faciliteren, hoe verhouden ontwikkeling en leren van kinderen op school zich tot hun ontwikkeling en leren in buitenschoolse contexten?
  • de school als organisatie: hoe richt je de school in als kenniswerkplaats en hoe richt je een professionele leergemeenschap in?
  • het leren op de verschillende niveaus: hoe kun je op alle niveaus het leervermogen versterken, dus zowel het leren van kinderen als het leren van professionals, zowel individueel (persoonlijk), in groepen (interpersoonlijk) en als totale groep (organisatieniveau)?