Visie & Missie

Missie
Wij dragen integraal zorg voor een optimale ontwikkeling van kinderen in een potentieel kwetsbare positie. Dat doen wij op de vlakken van onderwijs, zorg en welzijn door samen te werken met partners uit die sectoren. Wij excelleren in sociaal emotionele ontwikkeling en taalsterk onderwijs. Dit doen wij door te kijken naar het talent van onze kinderen, en hen -samen met onze partners- in een voor het kind prettige en veilige omgeving te brengen waar ontwikkeling op gang komt.

Visie
Werken vanuit talent draagt bij aan trots en intrinsieke motivatie, op die manier komen kinderen tot leren. Wij zien elk kind uit onze wijk als volwaardig burger met elk zijn eigen talenten. Wij werken samen op basis van gelijkwaardigheid, met elkaar, onze kinderen, hun ouders en onze partners. Ook als leren niet vanzelf gaat of gedrag moeilijk is, willen wij hen -binnen onze mogelijkheden- een passende plek bieden en zetten wij ons daar maximaal voor in.

Vanuit die missie en visie krijgt de organisatie vorm en inhoud. We hebben daarbij een viertal kenwaarden ontwikkeld:

Thuisnabij
Wij voorzien in een onderwijsaanbod dat rekening houdt met de onderwijs-  en ondersteuningsbehoeften van kinderen uit de wijk. Ook voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte willen wij een kwalitatief goed onderwijsaanbod, dat alle kwaliteitstoetsen doorstaat zo thuisnabij mogelijk aanbieden waarbij we passend arrangeren mogelijk maken voor elk kind. Niet alleen onderwijs is thuisnabij, ook ondersteuning van de sectoren Zorg en Welzijn proberen wij zo goed mogelijk te organiseren voor onze kinderen en hun ouders.

Talentontwikkeling
De Driesprong gaat uit van Talent. Wij zien kinderen met een sociaal emotionele- of leerachterstand als volwaardig burger met elk zijn eigen talent. Als kinderen met hun talent bezig zijn voelen zij zich fijn, laten ze positief gedrag zien en komen ze tot ontwikkeling; het draagt bij aan betrokkenheid en betere resultaten. Het is daarom nodig om het eigen talent te kunnen ontdekken als fundament voor verdere ontwikkeling.

Taalsterk
Het Talentencentrum wil excelleren in taalsterk onderwijs. De veelal anderstalige kinderen uit de wijk Doornakkers verdienen een optimaal taalaanbod dat hun kansen om te klimmen op de maatschappelijke ladder aanzienlijk vergroot. Ook NT2 onderwijs krijg in het Talentencentrum een plek, juist deze kinderen integreren optimaal wanneer er thuisnabij onderwijs gerealiseerd kan worden, zij vrienden in de wijk hebben en in hun vrije tijd activiteiten ondernemen waarbij de Nederlandse taal wordt gesproken.

Integraal
Samen met partners dragen we zorg voor een optimale ontwikkeling van kinderen. Partners uit de sectoren zorg en welzijn maar ook de kinderopvang, het speciaal basisonderwijs (SBO) en regulier onderwijs werken samen aan het doorbreken van patronen.

De Driesprong biedt niet alleen ruimte aan Talent van kinderen maar ook aan talent van ouders en medewerkers. Leerkrachten willen bij de Driesprong werken, je krijgt er optimale ontwikkelmogelijkheden en inhoudelijke uitdaging. Wij zijn een school waar medewerkers vorm geven aan de organisatie, de inhoud en waar initiatieven gestimuleerd worden. Onze medewerkers zetten het belang van het kind eerste plaats.